அரசாணை (நிலை) எண்.944, பொது(சிறப்பு - அ) துறை நாள் 03.11.2021ன் படி
முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு முதல்வரின் முகவரி துறையோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், கீழ்கண்ட இணைப்பை பயன்படுத்தவும்.


As per G.O. Ms. No. 944, Public (Special-A) Department, Chief Minister's Special Cell has been merged with Mudhalvarin Mughavari Department
Click the following link